Interlingue

Un lingue
Interlingue
Creator Edgar von Wahl
Annu 1922
Parlatores Ínconosset
Academia Interlingue-Union
Lingue-code
ISO 639-1ie
ISO 639-2ile
Classification
lingue artifical
  lingue auxiliari international
   Interlingue
Unde yelb.svg

Li simbol de Interlingue


Interlingue o Occidental es un lingue international creat de Edgar de Wahl in 1922. It es immediatmen comprensibil a mult homes occidental, pro to usabil por mult relationes anc con poc studie anterior. Anuncias e reclames e scientic articules in Occidental es comprensibil a milliones de europanes e americanes. Un del grand avantages de Interlingue es que on posse derivar regularmen milles de paroles international.

In 1949 on selectet li nómine Interlingue. Hodie ambi nómines es usat.[1]

HistorieRedacter

Interlingue es un lingue international, quel es iniciat del baltogermano Edgar von Wahl. Il presentat su projecte in 1922 in un litt revúe, quel il intitulat «Kosmoglott» e self editet in Reval, hodie Tallinn (Estonia).

«Kosmoglott» durant sett annus esset apert por omni critica del nov lingue e ofertat un forum anc por altri projectes. Ma in 1927 on constatat, que li nov lingue esset tant exprovat in li usa practical e tant afirmat, que on redactet li revúe solmen in ti lingue e per to dat it un propri forum. Li nómine del revúe esset adaptat al ortografie international; nu it esset nominat «Cosmoglotta». In li sam annu li redaction del jurnale transferet se a Vienna, Austria.

Wahl nominat su lingue «Occidental», proque li international vocabularium presc solmen provenit ex li grand lingues occidental. Por su projecte de un international lingue il provat utilisar ti ja existent international vocabularium tam plenmen quam possibil, ma sin in li altri látere transprender li ínregularitás del lingues national.

Ti ci punctu esset lu nov in li lingue de Wahl: it completmen assimila li international vocabularium, tal que solmen poc elementes deve ancor esser novmen aprendet e que un comprension es possibil presc a prim vise. Ma in sam témpor it structura ti international vocabularium secun un sistema tam clar e facil, que anc persones, queles támen deve ancor nov aprender ti vocabularium, ne besona aprender con it anc omni ínregularitás del lingues national.

On posse regardar li lingue de Wahl quam successosi via medial, quam mediation inter li heredat international vocabularium, quel representa li cultural heredage europan, e un simplic e regulari lingual structura, quel da a omnes, ne nur a europanes, li possibilitá posser utilisar li lingue ja pos curt témpor.

Pos li Duesim Guerre Mundal li nómine del lingue, «Occidental», devenit un obstacul por su usada in li landes comunistic; particularimen li Occidentalistes in Tchecoslovakia trovat li nómine un obstacul por su propagation in lor país. On suposit contra-revolutionari tendenties pos su utilisation, e per coincidentie un gruppe anti-sovietic trovat se con li sam nómine del Occidental-Union. Ma it es self-comprensibil, que un lingue self es líber de ideologie. Chascun posse utilisar e mis-utilisar it por chascun ideologie. Por preventer li prejudicies in li ost-europan landes, on tande decidet nominar li lingue «Interlingue».

Un duesim motivation por li election del nov nómine esset li facte, que li International Auxiliary Language Association (IALA) self conceptet un nov lingue international, li nómine de quel esset «Interlingua». Por evitar nov dissectiones a diversi fractiones in li Movement Mundlingual, on provat aproximar a unaltru li du lingue-projectes, queles ya esset tre simil.

Ma in facte un fusion del du lingue ne evenit. Li basic diferentie inter ambi es li facte, que IALA-Interlingua, altri quam Interlingue-Occidental, in su essentie es conceptionat quam summa del elementes comun inter li lingues sud-romanic (Portuguesi, Hispan, Italian), ma ne oferta un metode a un plu profund structurisation, quel vell far possibil a homes, queles parla null de ti lingues, rapid e bon aprender it.

IALA-Interlingua es dunc un interessant modelle del coses comun ínter li sud-romanic lingues. Interlingue-Occidental in contrari es un lingue «pan-europan». Ma proque hodie li «europan cultura» (almen sur li campe del lingue) essentialmen representa li «international cultura» (sin despreciar per to altri culturas!), Interlingue-Occidental es li «international lingue».

Alfabete e pronunciationRedacter

AlfabeteRedacter

A (a), B (be), C (ce), D (de), E (e), F (ef), G (ge), H (ha), I (i), J (jot), K (ka), L (el), M (em), N (en), O (o), P (pe), Q (qu), R (er), S (es), T (te), U (u), V (ve), W (duplic ve), X (ix), Y (ypsilon), Z (zet)

PronunciationRedacter

Vocales quam in german, italian, hispan etc.

 • y quam vocal es pronunciat i;
 • y quam consonant = y anglés, hispan;
 • c ante e, i, y = ts, in omni altri casus = k;
 • g ante e, i, y = j francés, in altri casus quam g german;
 • h aspirant quam in anglés, german;
 • j quam in francés, o quam in anglés vision;
 • q quam in german e anglés;
 • s sonori inter vocales (quam in italian inglese), in altri casus dur (quam in Hollandés Sinterklaas);
 • ss dur;
 • t quam ts ante ia, ie, io, iu, altrimen quam in anglés, francés, german, hispan, o italian;
 • v quam in anglés e romanic;
 • x = ks;
 • z = ds (con s sonori, quam in japanés zabuton) si esse possibil, altrimen dur (ts);
 • zz = ts (quam in italian pizza, piazza);
 • ch quam in francés, o quam anglés sh, o quam german sch; anc permisset quam anglés ch, hispan ch ma ne recomandat;
 • ch = k ante quelcunc consonante (quam in francés chlorophylle);
 • eu pronunciat separatmen: e-u.

GrammaticaRedacter

NóminesRedacter

Li nómine porta sempre u necessi li marca del plurale "-s" (pos vocal) o "-es" (pos mult consonant).

Si necessi, li nómine es terminat per "-e" por distinter it del functiones altri, o es terminat per "-o" por marcar li masculin o "-a" por marcar li féminin.

Pronómines personalRedacter

masc. fem. n. mas. fem.
Subject yo tu il ella it noi vu ili (illos) (ellas)
Object me te le la it nos vos les (los) (las)

Remarca: Li pronómines illos e ellas es normalmen ne usat.

Pronómines relativRedacter

Li pronómine general es quel, anc por li acusative.

Li mann, quel es ci. Li mann, quel yo vide.

Por li persones specialmen on posse usar li interrogativ pronómine qui.

Interrogativ pronóminesRedacter

Li interrogativ pronómines es qui por persones e quo por coses.

Qui ha venit?

Por li pronómine qui existe un facultativ acusative quem.

PossessivesRedacter

Pronómines mi(s) tui(s) su(s) nor(es) vor(es) lor(es)
Adjectives mi tu su nor vor lor

Pos un plurale li possessives posse prender un -s: mi pom es ci; li mis es ci. Lor libres ha arivat; li lores ha arivat.

DemonstrativesRedacter

 • ti, a quel on adjunte, si necessi, li adverbie ci por li coses proxim o ta por li coses lontan:
ti mann, ti-ci fémina, ti-ta infant.
 • Quande on vole insister sur li qualitá, on usa tal, quel es li correlative de qual.
qual patre, tal filio.

NumeralesRedacter

 • 0 null, 1 un, 2 du, 3 tri, 4 qua(d)r, 5 quin, 6 six, 7 set, 8 ott, 9 nin, 10 deci, 11 deciun, 12 decidu, etc. 20 duant, 30 triant etc. 100 cent, 500 quincent, 1000 mil, 1.000.000 million.

OrdinalesRedacter

On adjunte li suffixe -esim al cardinales:

duesim, settesim, duantesim

MultiplicativesRedacter

On adjunte -(i)plic al cardinales: tri-plic, mult-i-plic.

FractionesRedacter

1/1 un total; 1/2 un demí; 1/3 un ters; 3/4 tri quart.

Li altri fractiones es expresset per li ordinales: 5/7 quin settesimes.

CollectivesRedacter

On adjunte li suffixe -ene: sixene, decene, centene.

Tabelle del correlativesRedacter

Por interrogar Por monstrar Indeterminat Negation Null indication Total
Qualitá qualmen? talmen in alcun maniere nequalmen in qualcunc maniere in omni maniere
Quantitá quant? tant alquant nequant quantcunc totmen
Tempore quande? tande alquande nequande quandecunc sempre
Loc u? ta, ci alcú necú úcunc partú

VerbRedacter

Li conjugation es regulari. It existe solmen un conjugation con quar formes. Exemplification per li verbe amar:

 1. ama: null finale, li pur tema
 2. amar (ama + r)
 3. amant (ama + nt)
 4. amat (ama + t)

Remarca: Si li tema fini in -i, on intermette un -e-: fini-e-nt, audi-e-nt, veni-e-nt, mori-e-nt.

 1. ama coresponde a:
  1. presentie de indicative activ: yo ama, il ama, vu ama etc.
  2. presentie de conjunctive activ (in quelc lingues): Il dí que il ama
  3. imperative: ama!, veni!
 2. amar es li presente del infinitive activ: amar, venir, presser
 3. amant es li presente del participie activ: amant, venient, pressent
 4. amat coresponde a:
  1. perfecte del participie: amat, venit, Li amat patria.
  2. preterite de indicative activ: yo amat, tu amat, il amat, noi amat, illi amat su patria etc.

Li céteri témpores e modus es format analyticmen per auxiliares.

Activ:

 • perfecte: yo ha amat
 • plusquamperfecte: yo hat amat
 • future I: yo va amar
 • future II: yo va har amat
 • optative: yo mey amar
 • conditionale: yo vell amar
 • precative: ples amar!
 • hortative: lass nos amar!
 • perfecte del infinitive: har amat
 • future del infinitive: var amar
 • perfect del participie: hant amat
 • future del participie: vant amar

Passiv:

 • presente: yo es amat
 • preterite: yo esset amat
 • perfecte: yo ha esset amat
 • plusquamperfecte: yo hat esset amat
 • future I: yo va esser amat
 • optative: yo mey esser amat
 • conditionale: yo vell esser amat
 • presentie del infinitive: esser amat
 • perfecte del infinitive: har esset amat
 • presentie del participie: essent amat

ReferentiesRedacter

 1. Information de SIL International

Ligamines interneRedacter

Ligamines externeRedacter


Interlingue
CosmoglottaEdgar de WahlIE MundeInterlingue-UnionDocumentes del Sviss Association por OccidentalOccidentalistesJurnales e bulletinesLibres in interlingueLibres in interlingueLitteratura in interlingue