Pasca es li cristian festa pro celebrar li resurection de Jesu del mortes.

Secun li bible Jesu morit sur li cruz ye li Sant Venerdí e resurectet ye li pascal soledí.