Bir es un alcoholic trincage. It es productet per li fermentation de sucre. Bir es li plu old consumptet trincage del munde. Li ingredientes del bir es aqua, lupul, leven e malt (ordinari ex hordeo. Normalmen bir have un percentage de alcohol de circa quin percentes.

Diferent sortes de bir