Junio -- Julí -- August

Julí es li settesim mensu del annu. In li passate it portat li nómine "Quintilis", essente li quinesim mensu del annu, ma esset renominat secun li Imperator Julius Caesar.

Dies in julí modificar

1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31